Blame view

MLTD/entrypoint.sh 198 Bytes
2e20dacc7   Thanasis Naskos   MLTD implementati...
1
  #!/bin/bash
850b58c41   Thanasis Naskos   Update OD to dete...
2
3
  sed -i "s/RSYSLOG_SERVER/$RSYSLOG_SERVER/g"  /etc/rsyslog.d/xlsiem.conf
  sed -i "s/RSYSLOG_PORT/$RSYSLOG_PORT/g"  /etc/rsyslog.d/xlsiem.conf
2e20dacc7   Thanasis Naskos   MLTD implementati...
4
5
6
  service rsyslog restart
  
  python3 MLTD_API.py